La FeSC, Federació d’e-Sports de Catalunya ( constituïda inicialment com a  Associació Catalana de Clubs d’E-Sports) està inscrita des del novembre de 2017 al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

La FeSC, Federació d’e-Sports de Catalunya és una entitat privada d’interès públic i social dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels e-sports, o esports electrònics, dins l’àmbit de Catalunya, constituïda bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la pràctica del e-sports i constituïdes també, si escau, per gamers o jugadors d’e-sports, en totes les seves modalitats, disciplines i especialitats actuals i futures, a Catalunya.